Revitalizácia Sadu Janka Kráľa

V projekte revitalizácie Sadu Janka Kráľa má záujem pokračovať aj nové vedenie mestskej časti. Limituje nás však zatiaľ skutočnosť, že výzva na príslušné financie ešte nebola zverejnená, očakávame, že riadiaci orgán OPBK, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj, ju vypíše čo najskôr.

Momentálne vyhodnocujeme pripomienky verejnosti, s celým projektom sa musia oboznámiť aj noví poslanci Petržalky.

Otáznikom ostáva ešte vysporiadanie vlastníckych vzťahov Sadu, keďže pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta Bratislavy. Z tohto titulu nemôže mestská časť ani žiadať o prípadné stavebné povolenie ani o financie z európskych fondov. Starosta Petržalky Vladimír Bajan verí, že Milan Ftáčnik ako primátor bude súhlasiť s ich zverením mestskej časti, keďže problém pozná aj ako bývalý starosta Petržalky.
Vladimír Bajan navyše ako župan vychádzal v ústrety obciam, ktoré v rámci kraja chceli žiadať o eurofondy tak, že im na dobu trvania daného projektu zveroval majetok kraja do ich správy. Takýto model by mohol fungovať i vo vzťahu mesta a mestských častí.

web od 2day