Oznam – výrub stromov – Ševčenkova 20

Sp. zn.: 2010/21927-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava ako správcu bytového domu Ševčenkova 20 v Bratislave, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3533, 3534 pred bytovým domom Ševčenkova 20. Stromy spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, koreňovou sústavou poškodzujú inžinierske siete, čím ohrozujú zdravie a majetok obyvateľov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day