Rozvoj územia Petržalka juh potvrdzuje nevyhnutnosť existenicie nosného dopravného systému v Bratislave

S cieľom odstrániť nedostatočnú komunikáciu s investormi a znížiť negatívne dopady plánovanej výstavby na život v mestskej časti, stretol sa starosta Petržalky Vladimír Bajan s projektovým manažérom South City Dušanom Rajčánim. „Ide o veľkú investíciu a rozvoj územia je limitovaný. Je dôležité, aby Mestské zastupiteľstvo čo najskôr schválilo zmeny a doplnky ÚPN hlavného mesta SR Bratislava“ povedal na stretnutí starosta Petržalky Vladimír Bajan.

V zóne C1 (časť zóny C) už za predošlého vedenia mestskej časti investor získal stavebné povolenie na stavbu „Južné mesto – Zóna C1 Malopodlažná bytová výstavba, Bratislava Petržalka“. V zóne A a B by malo vzniknúť cca 1730 nových bytových jednotiek. Po plánovanej výstavbe v území celého Južného mesta by tu malo bývať okolo 30 tisíc obyvateľov.

„Rozvoj tohto územia potvrdilo nevyhnutnosť existetncie nosného dopravného systému v Bratislave“ – povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan. „Budem čo najskôr rokovať s primátorom hlavného mesta SR Milanom Ftáčnikom o električke do Petržalky“. Starosta sa s investorom (zastúpeným D. Rajčánim) dohodol, že si budú včas a v každej etape projektu vymieňať informácie o ďalších krokoch.
Po zriadení komisií Miestneho zastupiteľstva na najbližšom rokovaní MiZ (25.1.) starosta spolu s investorom oboznámia poslancov s projektom, ktorý by mal priniesť novú kvalitu bývania na juh Petržalky.

Pozn. Výstavba Petržalka – Južné mesto je navrhnutá v zónach A,B,C. V zóne A a B sa uvažuje s funkciou bývania, administratívy a občianskej vybavenosti ( obchody, služby, atd.) V C-čku má byť malopodlažná bytová zástavba. Problematické z hľadiska nosného dopravného systému sú územia v zónach A a B, kadiaľ smeruje koridor Nosného dopravného systému s konečnou zastávkou električky. Nie je stále jasné trasovanie nosného systému MHD.

web od 2day