Prijímanie detí do materských škôl pre školský rok 2011/2012

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.

oznamujeme zákonným zástupcom detí, že prijímanie detí do materských škôl sa uskutoční v termíne od 1. do 11. marca 2011.

Do MŠ sa budú, na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:
a) deti zákonných zástupcov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
c) 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
d) 3-ročné a staršie deti,
e) deti zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré spĺňajú podmienky uvedené pod písmenami a) až d),
f) deti z rodín vo vážnych rodinných situáciách, ktoré spĺňajú podmienky uvedené pod písmenom a) až d),
g) súrodenci už umiestnených detí v MŠ.

Do bežných tried alebo do špeciálnych tried v MŠ možno prihlásiť i dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom). V tomto prípade zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hrobákova 3, 851 02 Bratislava.

Pri prijímaní detí zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
• žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave (poskytne riaditeľstvo MŠ, alebo z internetovej stránky, kde je ako tlačivo na stiahnutie zverejnená v časti školstvo),
• občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,
• v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 18. 4. 2011.
Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí každá MŠ.

web od 2day