Oznam – výrub stromov – Wolkrova 21-23

Sp. zn.: 2011/1636/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 25. 01. 2011 bolo na základe žiadosti bytového domu na Wolkrovej ulici č. 21, 23 začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú vo verejnej zeleni na Wolkrovej ulici č. 21, 23, z hygienických dôvodov a z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day