Oznam – výrub stromov – Znievska 28

Sp. zn.: 2011/1503/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 25. 01. 2011 bolo na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov na Znievskej ulici č. 28, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks ovocných stromov,

ktoré rastú vo verejnej zeleni na Znievskej ulici č. 28, z hygienických dôvodov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day