Zberný dvor rozšíri služby

V Zbernom dvore na Čapajevovej ulici č. 6 rozšíria v budúcnosti služby o zber tabuľového skla a papiera. Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke, nie pre firmy a právnické osoby. Do Zberného dvora možno priniesť:

– drobný stavebný odpad po malých úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo,

– objemový odpad (len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do 1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac, ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo, pneumatiky automobilov – 4 ks osoba/rok, s poplatkom 1,5 €/ks

– kovový odpad bez obmedzenia

– elektroodpad – chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. – bez obmedzenia,

Obsahom odpadu nemôže byť :

– biologicky rozložiteľný odpad – lístie, tráva, burina, konáre zo stromov, uhynuté zvieratá a iný biologický odpad
– komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/,
– chemické látky, farby a ich obaly,
– nerozobratý nábytok, tabuľové sklo

V budúcnosti zberný svor plánuje aj zber tabuľového skla a papiera.
Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici miestneho podniku VPS a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora, predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz na zápis o uskladnení odpadu.
adresa:

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka,
Čapajevova 6, 851 01 Bratislava,
telefón na vrátnicu 02/63 821 203, 0905/902 254
Vedúci prevádzky zberného dvora : Dušan Záhorský

prevádzkové hodiny:
pondelok až piatok: 8, 00 – 18, 00 hod.
sobota: 8, 00 – 18, 00 hod.
nedeľa, sviatky: mimo prevádzky

web od 2day