Oznam – výrub stromu – Gessayova 18-20

Sp. zn.: 2011/1804-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Správcovskej kancelárie Progres, s. r. o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava ako správcu bytového domu Gessayova 18-20 v Bratislave, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na parcele č. 1080/6 zo zadnej strany bytového domu Gessayova 18-20, z dôvodu vybudovania kontajnerového stanovišťa.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day