Oznam – výrub stromu – Lachova 21-23

Sp. zn.: 2011/2737-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti SBYT, s. r. o., Páričkova 24, 821 08 Bratislava ako správcu bytového domu Lachova 21, 23, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu a kríku,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, p. č. 135, 137, na Lachovej 21, 23, z dôvodu nadmerného tienenie bytov a ohrozovanie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day