Oznam – výrub drevín – Kubínska 48

Sp. zn.: 2011/2566/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 02. 2011 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súkromnej záhrade na Kubínskej ulici č. 48 na parcele č. 5670 v k.ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu ohrozovania majetku.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day