Oznam – výrub stromov – Bzovícka 14

Sp. zn.: 2011/2940/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 02. 2011 bolo na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov na Bzovíckej ulici č. 14, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks ihličnatých stromov,

ktoré rastú na Bzovíckej ulici č. 14, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti obyvateľov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day