Oznam – výrub stromov – Dubnická 2

Sp. zn.: 2011/3324/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 02. 2011 bolo na základe podnetu obyvateľov začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

na Dubnickej ulici č. 2 z dôvodu ohrozovania zdravia, života a majetku obyvateľov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day