Oznam – výrub stromu – Vranovská 2

Sp. zn.: 2011/3303/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti vedenia školského internátu na Vranovskej ulici č. 2., bolo dňa 21. 02. 2011 začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie pri objekte internátu, z dôvodu ohrozovania bezpečnosti žiakov a poškodzovania objektu a inžinierskych sietí.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day