Oznam – výrub stromu – Holíčska 46

Sp. zn.: 2011/3198-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu Holíčska 46-48 821 08 Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie pred vchodom bytového domu Holíčska 46, na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1646 z dôvodu nadmerného tienenie bytov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day