Jarné čistenie Petržalky

Od 14. 3. 2011 do 13.5. 2011 Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka organizuje Jarné čistenie Petržalky.
Zamerané bude na čistenie spoločných priestorov bytových domov, pivnice, výklenky, terasy, podterasové priestory a bezprostredné okolie obytných domov.
K dispozícii bude 10 veľkokapacitných kontajnerov. Podľa harmonogramu budú rozmiestňované v lokalitách Ovsište, Zrkadlový háj, Starý háj, Zadunajec, Kopčany, Dvory, a Lúky.
Kontajnery pristavia v pondelok a stredu, po troch dňoch ich odvezú na ďalšie miesto.

Po veľkonočných sviatkoch privezú kontajnery v stredu 27. 04. 2011, odvoz je naplánovaný na piatok 29.04. 2011.
Do kontajnerov možno vložiť len veľkorozmerný a drobný stavebný odpad.
Žiadame motoristov, aby nevhodným parkovaním nebránili pristaveniu veľkokapacitných kontajnerov.
K dispozícii počas celého roka je aj Zberný dvor na Čapajevovej ulici, kde obyvatelia môžu odovzdať takýto odpad zdarma. Obyvateľ môže využiť aj zberné dvory spoločnosti OLO, a.s. na Bazovej 6, Ivanskej ceste 22.
Súbežne s čistením Petržalky od veľkorozmerného a stavebného odpadu budú Miestny podnik VPS a dodávateľské firmy zabezpečovať čistenie komunikácií III. a IV. triedy, parkovísk, detských ihrísk a plôch verejnej zelene.
Po ukončení jarného čistenia bude vykonaná celková kontrola čistoty a poriadku v mestskej časti Petržalka. Subjektom, ktoré si nesplnia svoje správcovské povinnosti a neupracú si, mestská časť uloží pokuty.

web od 2day