Angličtina na 1. stupni ZŠ v Petržalke s novým obsahom a metódami

Deti v Petržalke by sa mali na prvom stupni základných škôl učiť angličtinu po novom. Zmenený obsah a metódy vyučovania umožnia výstupy projektu „Rozvojový program – Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka“, ktorý realizovala mestská časť Petržalka vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt sa zaoberal aj zabezpečením rovnosti príležitostí prístupu k cudzojazyčnému vzdelávaniu všetkým petržalským žiakom.

Príprave školského vzdelávacieho programu predchádzali štyri na seba nadväzujúce aktivity- od prieskumu a analýzy súčasného stavu, vyhodnotenia zozbieraných údajov, cez inováciu a tvorbu učebných plánov, učebných osnov, metodických listov, vypracovaním katalógu hier, až po finalizáciu školského vzdelávacieho programu na základe skúseností z jeho pilotného overovania. Zavedením projektu do praxe sa zlepšia cudzojazyčné komunikačné kompetencie žiakov a zjednotí sa vzdelávanie žiakov na prvom stupni základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

„Dnes sa už bez znalosti minimálne jedného cudzieho jazyka človek v práci takmer nezaobíde, či už ide o domáci alebo zahraničný pracovný trh. Preto považujeme v Petržalke za veľmi dôležité poskytnúť deťom kvalitný základ v jazykovom vzdelávaní už od prvého stupňa“ povedal starosta Vladimír Bajan pred vyvrcholením dvojročného projektu a doplnil, že mestská časť bude projekt skúmať a kontrolovať aj v ďalších rokoch.

Do projektu sa doteraz zapojilo osem z jedenástich základných škôl : ZŠ Černyševského 8, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Holíčska 50, ZŠ Lachova 1, ZŠ Nobelovo námestie 6, ZŠ Prokofievova 5, ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Turnianska 10. Od nové školského roku môžu inovovaný školský vzdelávací program využívať aj ostatné základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

O výsledkoch dvojročného projektu bude Mestská časť Bratislava-Petržalka informovať v utorok 8. marca 2011 na záverečnej konferencii v budove Technopolu na Kutlíkovej ul. č. 17 v Bratislave. Začiatok konferencie: 9,00 hod.

web od 2day