Organizovanie verejného podujatia treba ohlásiť včas

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka upozorňuje organizátorov verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí, aby si nezabudli včas splniť oznamovaciu povinnosť. Ak chcú usporiadať podujatie na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením musia doručiť oznámenie o svojom zámere Miestnemu úradu na Kutlíkovej ulici č. 17.

Oznamovaciu povinnosť organizátorovi ukladá zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí § 3 ods. 3 a zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3, ods. 2.

V prípade porušenia tejto povinnosti má obec, t.j. mestská časť právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Príslušné tlačivá si organizátor môže stiahnuť z webu mestskej časti v sekcii Oddelenie školstva, kultúry a športu.

web od 2day