Oznam – výrub drevín – Levočská 26

Sp. zn.: 2011/3375/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 03. 2011 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny vo dvore na Levočskej ulici č. 26, na parcele č. 4316 v k.ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu narúšania statiky rodinného domu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day