Oznam – výrub drevín – Beňadická 20

Sp. zn.: 2011/5309/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 14. 03. 2011 bolo na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov na Beňadickej ulici č. 20, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú v okolí bytového domu na Beňadickej ulici č. 20, z dôvodu plánovaných stavebných prác zameraných na odstránenie systémových porúch.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day