Komuniké zo zasadnutia petržalského Miestneho zastupiteľstva

Poslanecký sľub za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zložila Oľga Adamčiaková a následne ju prítomní zvolili za členku predsedníčku sociálnej a bytovej komisie.

Ďalej Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1) zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 28.2.2011

2) schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2011.

3) sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

4) sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení VZN mestskej častiBratislava-Petržalka č. 5/2008 v znení VZN č. 1/2009 a 1/2010 o príspevku zákonných zástupcov školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

5) vymenovalo Ing. Miroslava Skovajsu za riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka od 1. apríla 2011. Zastupiteľastvo odvolalo riaditeľov všetkých ostatných miestnych podnikov (Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Kultúrne zariadnia Petržalky, Stredisko sociálnych služieb, Miestna knižnica Petržalka) a rozhodlo o vyhlásení výberového konania na túto funkciu.

6) schválilo organizačnú štruktúru Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a celkovú zmenu počtu zamestnancov miestneho úradu zo 156 na 161.

7) Stiahlo z rokovania matriál o stanovisku mestskej časti Bratislava-Petržalka k urbanistickej štúdii zóny „Údernícka v MČ Bratislava-Petržalka“ v znení ako je uvedené v materiáli podľa spracovaného čistopisu, alternatíva č.2.

8) zobralo na vedomie informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok roku 2010

9) neschválilo odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu č. 20 na Jiráskovej ul. č. 10 Bratislave pánovi Ivanovi Kodajovi vo výške 15.512,34 €

10) schválilo úpravu Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

11) schválilo a) odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka p.o. v celkovej výške istiny 54 474,47 Eur a zodpovedajúceho príslušenstva b) odpis pohľadávok po zomrelých nájomníkoch v správe Bytového podniku Petržalka s.r.o. vo výške 13 696,19 Eur.

12) schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61, Bratislava pre Súkromnú strednú odbornú školu Budatínska 61, Bratislava v rozsahu 443,75 m2 za cenu 8,50 EUR za m2 za rok, t.j. 3771,88 ročne, zvýšené o 20 % za užívanie spoločných priestorov, t.j. 4526,26 za rok, na dobu od 1.9.2011 do 31.8.2016, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13) schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub Iskra Petržalka v rozsahu 83,8 m2 na dobu od 01.03.2011 do 31.12.2011 s úhradou nájmu podľa metodického usmernenia k prenajímaniu nebytových priestorov, t.j. 8,50 EUR za m2 za rok, t.j. 712,3 EUR ročne, zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov, t.j. 854,76 EUR za rok ako prípad hodný osobitného zreteľa

14) schválilo nájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 na prevádzku zubnej ambulancie pre MUDr. Ivicu Viskupovú v rozsahu 35,9 m2 za cenu 50,50 EUR za m2 za rok, t.j. 1812,95 EUR ročne, zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov t. j. 2 175,54 EUR na dobu od 01.04.2011 do 31.03.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa

15) schválilo prevod vlastníctva nebytového priestoru na Ambroseho 2 v Bratislave o výmere podlahovej plochy 91,18 m2 , prevod spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu na Ambroseho 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka a prislúchajúcom spoluvlastníckom podiele na pozemku parc. č. 1280 až 1285 vo veľkosti podielu 9118/667202 doterajšiemu nájomcovi – Nová Nádej Slovensko, OZ, Ambroseho 2, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

16) neschválilo prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 doterajšiemu nájomcovi – spoločnosť Villa Real s.r.o., Beňadická 15, Bratislava

17) zobralo na vedomie Správu z tematickej kontroly výdavkovej časti rozpočtu zameranej na dokladovanie dodávateľských faktúr uhradených v roku 2009 v Základnej škole Holíčska č. 50, Bratislava

18) odvolalo doterajšieho konateľa Bytového podniku Petržalka s.r.o., vymenovalo Ing. Daniela Šavela za nového konateľa a poverilo ho prípravou ozdravného programu, ktoré predloží do júnového rokovania zastupiteľstva.

web od 2day