Oznam – výrub stromu – Lachova 28-32

Sp. zn.: 2011/5416-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu Lachova 28-32, 851 03 Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie v tesnej blízkosti bytového domu Lachova 28-32, na ploche verejnej zelene, na parcele č.85, v k. ú. Petržalka, z dôvodu zasahovania do obvodového plášťa a zateplenia bytového domu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day