Oznam – výrub stromov – Vyšehradská 7

Sp. zn.: 2011/4032/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 25. 01. 2011 bolo na základe žiadosti obyvateľa z Vyšehradskej ulice č. 7, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú vo verejnej zeleni na Vyšehradskej ulici č. 7, z dôvodu nadmerného tienenia bytu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day