Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

Mestská časť Petržalka v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a za súčinnosti so spoločnosťou ARGUSS, s.r.o. pripravuje pre Petržalčanov jarný zber domového odpadu s obsahom škodlivín. 16.04.2011 v čase od 10.30 do 12.30 hod. na Ovsišťskom námestí č. 1, vedľa Jednoty bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Poznámka: odpady, ako sú napr. rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby a lepidlá, musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Pracovníci firmy odoberú takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch. Jeden občan môže priniesť maximálne 5 kg takéhoto odpadu.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky pre obyvateľov na bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj v stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a.s., na Starej Vajnorskej 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., telefonický kontakt: 0902 947 870.

web od 2day