Oznam – výrub stromov – M.C. Sklodowskej 1

Sp.zn.: 2011/6513/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 29.03.2011 začal na základe žiadosti TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov rastúcich na pozemkoch s parc. č. 663 a 665

v areáli bývalej základej školy na ulici M.C. Sklodowskej 1 v k.ú. Petržalka. Žiadateľ ako dôvod výrubu uviedol realizáciu stavby :

“Výstavba futbalového štadióna, tribún a zázemia“.

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day