Oznam – výrub stromov – Prokofievova a Andrusovova

Sp. zn.: 2011/7108-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06. 04. 2011 začala na vlastný podnet správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov – topoľov

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3313 ohraničenej Prokofievovou a Andrusovovou ulicou v Bratislave. Stromy sú v zlom zdravotnom stave, sú preschnuté, nebezpečné, ohrozujú zdravie alebo život človeka a môžu spôsobiť značnú škodu na majetku.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day