Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 27. apríla 2011

Č. j: 2011/57837/05

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

27. apríla 2011 (streda) o 9.00 hod.

v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31. 03. 2011.

Predkladá: prednosta

2. Prioritné ciele mestskej časti vo volebnom období 2010 – 2014.

Predkladá: starosta

3. Návrh na zaradenie neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Predkladá: starosta

4. Správa o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka a o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Petržalka za rok 2010.

Predkladá: JUDr. Hanidžiar, veliteľ OS MsP

5. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.

Predkladá: prednosta

6. Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí – informácia.

Predkladá: prednosta

7. Informácia o projekte revitalizácie SJK – II. etapa.

Predkladá: prednosta

8. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2011.

Predkladá: starosta

9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre prevádzku zubnej ambulancie MUDr. Dariny Marenčíkovej.

Predkladá: prednosta

10. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Máriu Jenisovú na prevádzku školy nechtového dizajnu.

Predkladá: prednosta

11. Návrh na účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka pri obnove vojenských bunkrov na území Petržalky.

Predkladá: prednosta

12. Návrh na úpravu platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Predkladá: 1. zástupca starostu

13. Návrh na schválenie dotácie pre FC Petržalka 1898, a.s.

Predkladá: prednosta

14. Správa z kontroly nakladania s majetkom obce v objektoch prenajatých športových hál Gercenova 25, Znievska 1/a, Wolkrova 47, Prokofievova 2.

Predkladá: miest. kontrolór

15. Odpovede na interpelácie a nové interpelácie.

16. Rôzne.

web od 2day