Komuniké z rokovania Miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31. 03. 2011.

Ďalej Miestne zastupiteľstvo schválilo Prioritné ciele mestskej časti vo volebnom období 2010 – 2014,
– zvolilo členov – neposlancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,
– zobralo na vedomie Správu o stave verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka a o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Petržalka za rok 2010,
– súhlasilo s predloženým dodatkom k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov spracované podľa zák. č. 282/2002 Z. z. v znení zák. č. 102/2010 Z. z.,

-zobralo na vedomie informatívny materiál Integrovaný systém rozvoja mestských oblastí –informácia a vyzvalo poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, aby doterajšie výsledky a poradie hodnotenia oprávnenosti mestských častí boli rešpektované a zachované podľa pôvodných kritérií,
– zobralo na vedomie informatívny materiál Informácia o projekte Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa a vyzvalo Hlavné mesto SR Bratislavu na rokovanie s MČ Bratislava-Petržalka pre urýchlené usporiadanie si vlastníckych vzťahov k pozemkom v Sade Janka Kráľa,

-zobralo na vedomie Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2011,

-skonštatovalo že nájom nebytových priestorov v Základnej škole Dudova 2, Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa a schválilo nájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava na prevádzku zubnej ambulancie pre MUDr. Darinu Marenčíkovú v rozsahu 44,40 m2 za cenu 50,50 €/m2 za rok, t.j. 2.242,20 € ročne, zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov t. j. 2.690,64 € na dobu od 01.05.2011 do 30.04.2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa,
– skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Dudova 2, je prípadom hodným osobitného zreteľa a schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2 pre Máriu Jenisovú na prevádzku školy nechtového dizajnu, v rozsahu 35 m2 za cenu 30 € za m2 / rok, t.j. 1 050,- € ročne, zvýšené o 20 % za užívanie spoločných priestorov, t.j. 1 260 € za rok, na dobu od 01.05.2011 do 30.4.2016, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

– schválilo účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka v občianskom združení „Zachráňme petržalské bunkre“ bez finančného dopadu na rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka

a požiadalo starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vstúpiť do rokovaní s Ministerstvom obrany SR s cieľom preveriť možnosti získania užívacích práv k vybraným vojenským bunkrom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v prospech občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“,
-schválilo dotáciu vo výške 20 000 Eur pre žiadateľa FC Petržalka 1898, a.s. z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011 na účely tak, ako sú uvedené v žiadosti,

– zobralo na vedomie Správu miestneho kontrolóra z kontroly nakladania s majetkom obce v objektoch prenajatých športových hál Gercenova 25, Znievska 1/a, Wolkrova 47, Prokofievova 2.

web od 2day