Oznam – výrub stromu – Znievska 44

Sp. zn.: 2011/6945/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 29. 04. 2011 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu na Znievskej ulici č. 44, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na parcele vo verejnej zeleni na Znievskej ulici č. 44 z dôvodu nadmerného tienenia bytov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day