Oznam – výrub drevín – Tupolevova 9-15

Sp. zn.: 2011/7520-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti správcu bytového domu Tupolevova 9-15 – Stavebného bytového družstva Bratislava I, Palackého 24, 811 02 Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú v tesnej blízkosti bytového domu Tupolevova 9-15, na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3202 v k. ú. Petržalka, z dôvodu zasahovania drevín do obvodového plášťa, zateplenia bytového domu a z hygienických z dôvodov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day