Oznam – výrub stromov – Hrobákova 32-40

Sp. zn.: 2011/9798-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 23. 05. 2011 začala na podnet obyvateľov z Hrobákovej ulice, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov – topoľov

ktoré rastú na verejnom priestranstve – na parkovisku s p. č. 1228, pred bytovým domom Hrobákova 32-40 v Bratislave-Petržalke. Samičie topole znepríjemňujú život obyvateľom Hrobákovej ulice, alergikom, znečisťujú vonkajšie aj vnútorné priestory a znižujú kvalitu bývania

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day