Komuniké z rokovania Miestneho zastupiteľstva 31. 5. 2011

Miestne zastupiteľstvo
– zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 30. 04. 2011,
– schválilo Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2010,
– schválilo návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011,
– schválilo návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.,
– schválilo návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 týmto žiadateľom: Depaul Slovensko, OZ Kaspian, OZ Ulita, MŠKI Petržalka o.z., Športový basketbalový klub BK Petržalka, Cirkevné konzervatórium, OZ Domov pre každého,
-schválilo stanovisko k čistopisu urbanistickej štúdie zóny „Údernícka v MČ Bratislava – Petržalka“ pre vypracovanie a schválenie Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
-schválilo návrh kritérií k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
– schválilo návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6 ako prípad osobitného zreteľa,
– schválilo prenájom pozemku parc.č. 2844/1 v lokalite Veľký Draždiak pre žiadateľov Jána Vaškoviča a Máriu Vaškovičovú, Mlynarovičova 19, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
– schválilo prenájom pozemkov parcč. 10,11/1 a 12 pre SLOVENSKÝ AUTOTURIST KLUB, o. z. ako prípad hodný osobitného zreteľa,
– schválilo prenájom pozemkov pre žiadateľa Ernesta Zdichavského, Vranovská 57, Bratislava na obdobie 6 mesiacov za účelom vybudovania NN prípojky do záhrady umiestnenej na pozemku parc. č. 3103/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
– schválilo odpredaj nehnuteľnosti – novovzniknutý pozemok v kú. Petržalka, parc. č. 3662/85 pre spoločnosť PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
– schválilo predĺženie zmluvy o prenájme nebytových priestorov na Romanovej 1 spoločnosti Magic Print ako doterajšiemu nájomcovi ako prípad hodný osobitného zreteľa,
– schválilo zníženie nájomného Bytovému podniku Petržalka, s. r. o. za užívanie nebytových priestorov na Haanovej 10,
– schválilo predaj pozemku parc. č.3662/20 formou obchodnej verejnej súťaže,
– zobralo na vedomie postup riešenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava – Petržalka,
– vymenovalo na základe výberových konaní nových riaditeľov miestnych organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka: Ing. Petra Litomerického za riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky, Ing. Milana Leza za riaditeľa Strediska služieb školám a školským zariadeniam, PhDr. Katarínu Bergerovú za riaditeľku Miestnej knižnice Petržalka a Mgr. Soňu Chanečkovú za riaditeľku Strediska sociálnych služieb Petržalka,
– schválilo zmenu Organizačného poriadku samosprávy Mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvolilo poslanca Olivera Kríža do funkcie tajomníka Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Petržalka,
-zobralo na vedomie správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole inventarizácie majetku v Miestnej knižnici Petržalka,
– schválilo plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na II. polrok 2011.

web od 2day