Oznam – výrub stromov – Forespo Petržalka City, a. s.

p. zn.: 2011/9883-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Petržalka City, a. s., Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava, ako mandatár zastupujúci spoločnosť Forespo Petržalka City, a. s. bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 4 ks stromov,

ktoré rastú na parcele č. 3603/9 v k. ú. Petržalka, vo vlastníctve Forespo Petržalka City, a. s., Hattalova 12/C, Bratislava, v lokalite Hálova-Rusovská cesta-Chorvátske rameno, z dôvody výstavby polyfunkčného bytového domu Petržalka City – Lokalita A.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day