Oznam – výrub drevín – Budatínska 73

Sp. zn.: 2011/10155/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 06. 2011 bolo, na základe žiadosti obyvateľov bytového domu na Budatínskej ulici č. 73, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú vo verejnej zeleni na Budatínskej ulici č. 73 z dôvodu nadmerného tienenia bytov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day