Oznam – výrub stromov – Gwerkovej 5

Sp. zn.: 2011/9315-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadosti Bytového podniku Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) o výrub 1 ks stromu pred bytovým domom na ul. A. Gwerkovej č. 5, na parcele v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Žiadateľ požiadal o predmetný výrub stromu, druh borovica čierna (Pinus nigra) z dôvodov tienenia na základe požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. A. Gwerkovej č. 1 -11.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 09. 06. 2011 o 900 hod. na dotknutej parcele pred obytným objektom na ul. A. Gwerkovej č. 5 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day