Oznam – výrub stromov – Furdekova 4

Sp. zn.: 2011/10657-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti Váš správca, Furdekova 4, Bratislava ako správcu bytového domu Furdekova 4 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú pred bytovým domom, na ploche verejnej zelene, na parcele č. 174 v k. ú. Petržalka, z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania inžinierskych sietí.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day