Výzva – potravinová pomoc

Do programu distribúcie potravín (hladká múka, bezvaječné cestoviny) pre obzvlášť zraniteľné osoby sa zapája aktívne aj mestská časť Bratislava-Petržalka.
Kto, kedy a komu bude rozdávať potraviny v našej mestskej časti?
Mestská časť Bratislava-Petržalka kontaktovala Potravinovú banku Slovenska, ktorá je oprávneným subjektom na distribúciu potravín v rámci Programu dávok 2011 v Slovenskej republike. Distribúciu potravín v Petržalke bude koordinovať oddelenie sociálnych vecí Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíková 17, 5.posch., .č dv. 505, č.tel. 02/ 68 286 856

Kto môže dostať pomoc:

• fyzická osoba, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, alebo je spoločne posudzovanou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom dávky v hmotnej núdzi;

• nepracujúci poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 Eur (poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku);

• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);

• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Vyzývame oprávnených poberateľov potravinovej pomoci, aby na oddelenie socialnych vecí Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíková 12, 5.posch. č.d. 505 priniesli aktuálne potvrdenia o príjme (dôchodcovia-výmer platný od 1.1. 2011, poberatelia dávok hmotnej núdzi- potvrdenie z ÚPSVaR).
Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín bude včas oznámený tým, ktorí splnili podmienky.

O programe potravinová pomoc:

• Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.

• V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.

• Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

• Program je adresný. Každý príjemca potravín sa preukáže platným občianskym preukazom pri preberaní dodávky potravín a potvrdí svojim podpisom, že potraviny osobne prevzal, a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

• Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg, bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.

• Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ" a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.

• Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

web od 2day