Komuniké z rokovania miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka schválilo 28. júna 2011 dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva, starostu a členov komisií – neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Ďalej petržalské miestne zastupiteľstvo:

– vypočulo si názor primátora hlavného mesta SR Milana Ftáčnika a predsedu BSK Pavla Freša na riešenie Nosného dopravného systému pred rokovaním v Bruseli

– určilo Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava v rozsahu úväzku určenom uznesením miestneho zastupiteľstva č. 589 zo dňa 24. augusta 2010 mesačný plat vo výške 4 154,- €, t. j. v pôvodnej výške, s účinnosťou od 1. júna 2011,

– vyjadrilo protest proti spôsobu prípravy prác na prepojení ropovodu Družba s rafinériou Schwechat a jeho trasovania bez účasti samosprávy a vyzvalo Hl.m. SR na spoločný postup a koordináciu stanovísk hl. mesta Bratislavy a dotknutých mestských častí pri rokovaniach s vládou SR,

– požiadalo vedenie MČ informovať o tomto stanovisku kompetentné orgány – Magistrát hl. m. SR, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia a vládu SR,

– zobralo na vedomie pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2011/2012,

– schválilo zriadenie jednej náhradnej triedy v telovýchovnej miestnosti v Materskej škole, Holíčska 30, Bratislava od 1. januára 2012,

– schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre Danu Hanákovú na prevádzku registratúrneho strediska,

– schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre MUDr. Annu Kubačkovú na prevádzku zubnej ambulancie,

– neprijalo uznesenie vzhľadom an nedostatok poslancov v rokovacej sále ….. schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ, Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s. r. o., Ing. Nikoletu Nogovú na organizovanie kurzov, školení a seminárov,

– schválilo prenájom školského bazéna v ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT,

– schválilo prenájom nebytových priestorov na dvoch podlažiach v bloku B1 o rozlohe 800 m2 v ZŠ Nobelovo nám. č. 6,

– schválilo prenájom šatní v ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s. na odkladanie vecí a osobnú hygienu detí a mládeže navštevujúcej útvar športovo talentovanej mládeže,

– schválilo prenájom nebytových priestorov – školského bazéna v ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre plavecký klub ORCA SPORT,

– schválilo nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 veľkej a malej telocvične pre KMG Danubia z dôvodu mimoriadneho celospoločenského prínosu KMG Danubia pre mestskú časť Bratislava-Petržalka a reprezentáciu na medzinárodných a celoslovenských súťažiach a podporu detí zo sociálne slabších pomerov,

– schválilo nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 pre Danube Neptun
s.r.o. na prevádzkovanie regeneračných a rekondičných cvičení,

– prerušilo rokovanie o prevode vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej 29 doterajšiemu nájomcovi – spoločnosti Villa Real s.r.o., s podmienkami,

– schválilo odpredaj nehnuteľnosti – novovzniknutého pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 35834/2 – ostatné plochy pre žiadateľa Amit Bau, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa,

– prerušilo rokovanie o prevode vlastníctva nebytového Jasovskej 25 doterajšiemu nájomcovi – Pre radosť, občianske združenie, Jasovská 27 ako prípad hodný osobitného zreteľa,

– schválilo predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 25 doterajšiemu nájomcovi spoločnosti BRISK PRINT s.r.o.,

– schválilo predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Hrobákovej ul. 25 doterajšiemu nájomcovi Ivanovi Čaplovi – ALPAČ,

– schválilo výzvu adresovanú Všeobecnej zdravotnej poisťovni s cieľom, aby prehodnotila svoje rozhodnutie o nezazmluvnení ostávajúcich 2 lôžok v súkromnom Sanatóriu AT v Petržalke na Osuského ulici.

web od 2day