Oznam – výrub drevín – Znievska 10-12

Sp. zn.: 2011/10925/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 28. 06. 2011 bolo na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu na Znievskej ulici č. 10, 12, začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú vo verejnej zeleni pri parkovisku na Znievskej ulici č. 10, 12, z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day