Rozlúčka so školským rokom

Posledný krát zvonenie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka si dnes vypočulo 357 žiakov deviateho ročníka. V ZŠ na Tupolevovej ul. 20 si deviataci prevzali koncoročné vysvedčenia z rúk zástupcu starostu Romana Masára a v ZŠ Turnianska 10 odovzdal vysvedčenia zástupca starostu Martin Miškov.

Obaja vyjadrili presvedčenie, že žiaci z petržalských základných škôl sú výborne pripravení na úspešné štúdium na stredných školách a zaželali absolventom základných škôl príjemné prežitie letných prázdnin. Pedagógom poďakovali za trpezlivú pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a zaželali zamestnancom základných škôl príjemné prežitie zaslúženej dovolenky.
Už teraz sa v Petržalke tešíme na nových prváčikov v šk. roku 2011/2012.

web od 2day