Kontroly letných terás

Mestská časť Bratislava–Petržalka pravidelne vykonáva kontroly sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou (zjednodušene povedané kontrola letných terás).
Cieľom takýchto kontrol nie je represia, ale upozornenie prevádzkovateľov letných terás, že ľudia chcú aj po 21. hodine oddychovať a spať. V mestskej časti Petržalka platí všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní. Podľa tohto nariadenia môže majiteľ prevádzkovať sezónne exteriérové posedenie funkčne súvisiace s prevádzkarňou len na základe súhlasu starostu. O súhlase starosta rozhoduje na základe žiadosti podnikateľa. "Na mušku" si úrad berie najmä tie prevádzky, kde sa množia sťažnosti od občanov na rušenie nočného pokoja. Hoci kontroly letných terás majú najmä preventívny charakter, podnikateľ, u ktorého pracovníci petržalského miestneho úradu zistia prevádzku letnej terasy po dovolenom čase, vystavuje sa pokute vo výške do 6 638 €, alebo v blokovom konaní mu mestská polícia môže uložiť pokutu až do výšky 33 €.

web od 2day