Oznam – výrub stromov – Nobelovo námestie 6

2011/12595-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Základnej školy Nobelovo námestie č. 6, 851 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ) sa začalo správne konanie vo veci výrubu 5 ks stromov a 30 m2 kríkového porastu v areáli základnej školy, na parcelách č. 4877/5 a 4878 v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka. Žiadateľ požiadal o predmetný výrub drevín z bezpečnostných dôvodov, ako aj za účelom ochrany majetku a osôb.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 21. 07. 2011 o 900 hod. na dotknutých parcelách v školskom areáli na Nobelovom námestí č. 6 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day