Oznam – výrub stromov – Mamateyova 10-12

Sp. zn.: 2011/13019-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti BYTY, s. r. o., Janotova 14-16, Bratislava ako správcu bytového domu Mamateyova 10-12 v Bratislave, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 5 ks stromov,

ktoré rastú na parcele č. 413 pri bytovom dome Mamateyova 10-12, z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí, nadmerného tienenia a zlého zdravotného stavu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day