Oznam – výrub stromu – Švabinského 5

Sp. zn.: 2011/12869-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti S. K. Progres, s. r. o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava ako správcu bytového domu Švabinského 1-5 v Bratislave, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na parcele č. 3290/2 pred bytovým domom Švabinského 5, z dôvodu nadmerného tienenia v bytoch, poškodzovania fasády bytového domu a ohrozovania statiky domu

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day