Oznam – výrub stromu – Ambroseho 9-19

Sp. zn.: 2011/13503-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na podnet obyvateľov bytového domu Ambroseho 9-19, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub kríkového porastu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, vo vnútrobloku Ambroseho 9-19 v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 1243, z dôvodu zlého zdravotného stavu, poškodzovania majetku a ohrozovania bezpečnosti obyvateľov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day