Oznam – výrub drevín – Topoľčianska 23

Sp. zn.: 2011/13068-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti S.R.K. Progres, s. r. o., Tomášikova 10/A, Bratislava ako správcu bytového domu Topoľčianska 23 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub kríkového porastu,

ktorý je vysadený na ploche verejnej zelene, v tesnej blízkosti bytového domu Topoľčianska 23, v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 1543. O výrub požiadal správca z dôvodu zníženia kvality bývania, poškodzovania majetku a ohrozovania bezpečnosti obyvateľov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day