Čierne pásky čiernym bilboardom

Prvé bilboardy na území Petržalky, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou, v týchto dňoch petržalská samospráva označuje čiernou páskou. Ide tak o ďalší krok v riešení neúnosnej situácie, ktorá kazí vzhľad priestranstiev v tejto mestskej časti.

Starosta Petržalky Vladimír Bajan si ešte začiatkom júna zavolal šéfov najväčších spoločností, ktoré sa venujú veľkoplošnej vonkajšej reklame, aby si s nimi dohodol pravidlá hry. „Petržalka nechce prispievať ku kriminalizácii a škandalizácii tohto druhu podnikania, ale musí trvať na dodržiavaní základných noriem a zároveň chce vzájomným dialógom situáciu upraviť a stabilizovať,“ povedal v tejto súvislosti. Keďže odhadom 40 % reklamných nosičov (teda nie len bilboardov) nemá všetko v poriadku pokiaľ ide o platnú legislatívu, treba niekedy prikročiť aj k radikálnejším riešeniam. Podľa vyjadrení zástupcov reklamných spoločností aj oni chcú spolupracovať, preto Petržalka verí, že na vylepené výzvy majitelia zareagujú a skontaktujú sa s tunajším stavebným úradom.
Petržalka ako jediná mestská časť má spracovaný pasport týchto reklamných zariadení, v súčasnosti pracuje na jeho dopĺňaní a digitalizácii. Cieľom je mať zmapovaný každý jeden reklamný nosič a poznať jeho pozadie – majiteľa, platnosť nájomnej zmluvy na pozemok, platnosť stavebného povolenia a podobne. „Treba si však zároveň uvedomiť, že bez spolupráce s hlavným mestom sa tiež veľa urobiť nedá, keďže množstvo bilboardov stojí práve na pozemkoch mesta,“ dodáva Bajan.
Na čiernej páske, ktorá včera pribudla na prvých piatich bilboardoch je uverejnená výzva, aby vlastník, prípadne zriaďovateľ alebo užívateľ zosúladil svoje zariadenie s platnou legislatívou. V týchto prvých prípadoch ide aj o bilboardy, ktoré v rozpore s platným nariadením hlavného mesta nie sú ani označené. V prípade, ak sa tak nestane do 31. augusta, v závislosti od štádia a výsledku konania v tom-ktorom prípade príde k odstráneniu zariadenia či už dobrovoľne alebo nútene.
Podľa príslušných ustanovení stavebného zákona stavebný úrad má oprávnenie nariadiť odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili účel, na ktorý boli povolené, alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu. Taktiež stavebný úrad má oprávnenie nariadiť odstránenie závadnej stavby, stavby postavenej bez povolenia alebo v rozpore s ním, alebo dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania.

web od 2day