Od septembra o 30 prvákov viac ako vlani

Na základe výsledkov februárového zápisu do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2011/2012 zapísali v Petržalke do prvého ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 673 detí, čo je o 29 detí viac ako ich bolo zapísaných pre predošlý školský rok. Z celkového počtu zapísaných detí je 317 dievčat, 356 chlapcov.
Povinnú školskú dochádzku si celkom bude plniť 3 938 žiakov v 206 triedach. V porovnaní so školským rokom 2010/2011 sa predpokladá nárast o 132 žiakov. Celkový počet tried sa zvýši o jednu triedu. Prípadné zmeny počtu žiakov môžu ešte nastať do1. 9. 2011 resp. 15. 9. 2011 z dôvodu odkladov plnenia povinnej školskej dochádzky, prípadne prestupov žiakov do ZŠ mimo územia Petržalky, resp. ďalším prijatím absolventov 5. ročníka na osemročné gymnázia na základe odvolania zákonných zástupcov žiakov.
127 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiaci chorí, zdravotne oslabení a žiaci s vývinovými poruchami učenia) bude navštevovať 14 špeciálnych tried v troch základných školách (v ZŠ Černyševského 8, ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Prokofievova 5).
V bežných triedach, formou individuálnej integrácie, sa bude vzdelávať 131 žiakov (v ZŠ Černyševského 8, ZŠ Dudova 2, ZŠ Gessayova 2, ZŠ Lachova 1, ZŠ Nobelovo nám. 6, ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Prokofievova 5 a ZŠ Turnianska 10).
Pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré majú nárok na jednorazovú sociálnu výpomoc počas roka, má mestská časť Petržalka v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky a tie formou poukážok na nákup tovaru možno použiť aj na nákup školských potrieb. Žiadosť si už podali na Miestnom úrade na Kutlíkovej ulici prví záujemcovia.

web od 2day