Oznam – výrub stromu – Gwerkova 5

Sp. zn.: 2011/9315-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 08 08. 2011 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn.: 2011/9315-13/Li/RO zo dňa 15. 07. 2011, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 1 ks stromu, druh borovica čierna (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 49 cm. Strom rastie v blízkosti obytného objektu A. Gwerkovej 5 v Bratislave na ploche verejnej zelene, na parcele č. 802 v k. ú. Petržalka, ktorá bola zverená hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava do užívania mestskej časti Bratislava-Petržalka zverovacím protokolom č. 5/92.
Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu A. Gwerkovej 1-11 z dôvodu tienenia priľahlých bytov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day