Oznam – výrub drevín – Ambroseho 10-12

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti správcu bytového domu Ambroseho 10-12, spoločnosti Progres, s. r. o., správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, pri bytovom dome Ambroseho 10-12, v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 1287/1,2 z dôvodu nadmerného tienenia.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day