Oznam – výrub drevín – Lachova 18-20

Sp. zn.: 2011/14302-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti spoločnosti Byty, s. r. o., ako správcu bytového domu Lachova 18-20, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, pred bytovým domom Lachova 18-20, v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 77, z dôvodu nadmerného tienenia a ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day